Kierowanie finansami oznacza więc decyzje o ich rozmiarach oraz rozmieszczeniu środków pieniężnych, w których to ustala się strukturę strumienia pieniądza i jego postać. Obejmuje zatem procesy, które należą do pewnego obszaru działania finansów rozumianych jako tak zwany ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z gospodarczą bądź społeczną działalnością ludzi. Zarządzanie finansami ma swoje wyraźne uwarunkowania. Najważniejsze w takim układzie jest wskazanie na uwzględnienie w określonych działaniach faktu, iż procesy finansowe są uwikłane w system. Zarządzanie finansami dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, a więc zarówno tych, które mieszczą się w obrębie systemu finansowego, jak i wychodzące poza ten obszar.

 

Rozważając problemy związane z zarządzaniem finansami trzeba zwrócić uwagę na uwikłania finansów. Wszelkie problemy finansowe mogą rozwiązać wyniki lotto z wczoraj. Zatem warto jest jej analizować. Dotyczą one zarówno powiązań związanych z otoczeniem, które wpływa na przebieg procesów finansowych, jak i zróżnicowanie wewnętrzne. Skuteczność procesów zarządzani uwarunkowana jest jasnym sformułowaniem celów, które chce osiągnąć dana instytucja. Przyjmuje się, że zasadniczy cel zarządzania finansami firmy jest tożsamy z celem samej firmy. Współczesna teoria przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, że celem wszystkich decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli.